ფიზიკური პირებისთვის

ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ჩვენს ვებ–გვერდზე და  მიიღონ ინფორმაცია დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ. ასევე შესაძლებელია მოითხოვონ მათთვის სასურველი ტრენინგი.

 

მეთოდოლოგიური ხედვა:

 
ტრენინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში და  აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს.
 
სემინარის/ტრენინგის მსვლელობისას გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:

 • გუნდური სავარჯიშოები;
 • როლური სავარჯიშოები და თამაშები;
 • ინდივიდუალური სავარჯიშოები;
 • ვიდეოგადაღება და ვიდეოანალიზი;
 • პრაქტიკული მაგალითების განხილვა/ანალიზი;
 • შემოქმედებითი დავალებები.

 

ვისთვის არის ტრენინგი განკუთვნილი?

 • მოქმედი და მომავალი მმართველებისთვის, სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისა და ბაკალავრებისთვის;
 •  მათთვის ვისაც აინტერესებს ბიზნესის მართვის მთავარი კონცეფციები და თანამედროვე მიდგომები;
 •  ყველა იმ ადამიანისათვის, რომელსაც სურს შეიძინოს ან/და გაიუმჯობესოს მენეჯერული უნარ–ჩვევები;
 • კლიენტებთან მომუშავე პერსონალისთვის;
 • პირებისთვის, ვინც პასუხისმგებელნი არიან სერვისის ხარისხზე.