კომპანიებისთვის

იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შეუკვეთონ სასურველი ტრენინგი.
 
ბიზნეს ტრენინგების მიზანია:

 • ცვლილებები თანამშრომლის ქცევაში, რაც მეტად ეფექტურად წარმოაჩენს პროფესიულ და პიროვნულ თვისებებს და თანამშრომელი უფრო მომგებიანი ხდება კომპანიისათვის;
 • თეორიული ცოდნის განმტკიცება პრაქტიკული, თანამედროვე ბიზნეს გარემოსათვის შესაბამისი უნარ–ჩვევებით;
 • ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის ხელოვნების დახვეწა;
 • თვითეფექტურობის ტექნიკების დაუფლება.

საქმიანი უნარ–ჩვევების ტრენინგი:

 • აგებულია თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნეს ტექნოლოგიების გათვალისწინებით;
 • შექმნილი და ადაპტირებულია ქართული ბიზნეს გარემოს შესაბამისად;
 • ორიენტირებულია პრაქტიკული და თვითმენეჯმენტის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბაზე;
 • ტრენინგი მუდმივად ვითარდება ბიზნეს გარემოს განვითარების ზოგადი სტრატეგიების გათვალისწინებით.

მეთოდოლოგიური ხედვა:


ტრენინგები მიმდინარეობს ინტერაქციული სწავლების სტილში და  აერთიანებს თეორიული ინფორმაციის გადაცემას პრეზენტაციის ფორმით და პრაქტიკული უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება/განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ინდივიდუალურ და გუნდურ სავარჯიშოებს.

 

სემინარის/ტრენინგის მსვლელობისას გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:

 • გუნდური სავარჯიშოები;
 • როლური სავარჯიშოები და თამაშები;
 • ინდივიდუალური სავარჯიშოები;
 • ვიდეოგადაღება და ვიდეოანალიზი;
 • პრაქტიკული მაგალითების განხილვა/ანალიზი;
 •  შემოქმედებითი დავალებები.

ვისთვის არის ტრენინგები განკუთვნილი?

 • დამსაქმებლებისთვის, რომელთაც სურთ, გადაამზადონ თავიანთი თანამშრომლები და გაააუმჯობესონ მათი უნარ-ჩვევები;
 • საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის და ყველა იმ ადამიანისათვის, რომელსაც სურს შეიძინოს ან/და გაიუმჯობესოს მენეჯერული უნარ–ჩვევები;
 • კლიენტებთან მომუშავე პერსონალისთვის;
 • პირებისთვის, ვინც პასუხისმგებელნი არიან სერვისის ხარისხზე;
 • ნებისმიერი კომპანიის წარმომადგენლისთვის, ვისაც სურს, თავის ორგანიზაციაში საუკეთესო სერვისის სტანდარტების დანერგვა.